RÅ 2007 not 99

Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak

Not 99. Överklagande av F.L. av ett beslut om vägrad inhibition i mål om laglighetsprövning. - Kommunfullmäktige i Heby kommun beslutade den 27 mars 2007, § 27, dnr 2005/210, att genomföra förändringar i skolverksamheten i kommunen. K.L. överklagade beslutet och yrkade samtidigt inhibition. Länsrätten i Uppsala län avslog yrkandet om inhibition i beslut den 18 april 2007. Sedan K.L. överklagat beslutade Kammarrätten i Stockholm den 10 maj 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - K.L. vidhöll i överklagande yrkandet om inhibition. -Regeringsrätten (2007-06-25, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Uppsala län har genom dom den 3 maj 2007 avgjort målet om laglighetsprövning. Frågan om inhibition av kommunfullmäktiges beslut har därmed förfallit. - Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2007-06-19, Jolfors Detert)