RÅ 2008 not 109

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 109. Sedan Länsrätten i Örebro län avvisat I.I:s överklagande av länsrättens dom den 2 juli 2007 i mål ang. sjukpenning som för sent inkommet avslog Kammarrätten i Jönköping i beslut den 6 augusti 2007 hans överklagande av avvisningsbeslutet. - I.I. överklagade kammarrättens beslut och fick anses yrka att beslutet skulle ändras så att hans talan prövades. -Regeringsrätten (2008-06-23, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får, om ett överklagande avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, domstolens beslut inte överklagas. - I förevarande fall har länsrätten avvisat I.I:s överklagande såsom för sent inkommet. Kammarrätten har avslagit överklagandet av länsrättens beslut. Kammarrättens beslut får därmed inte överklagas. I.I:s överklagande av beslutet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2008-06-13, Hoffstedt)