RÅ 2008 not 127

Utlandsvistelse och sjukdomsfall i familjen hos ställföreträdare (avslag)

Not 127. Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om återställande av försutten tid av Föräldrakooperativet Sländan i mål om bygglov. - Kammarrätten i Göteborg beslöt den 15 februari 2008 att avvisa Föräldrakooperativet Sländans överklagande av kammarrättens dom den 21 januari 2008 i mål nr 6901-06 med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. - Föräldrakooperativet Sländan överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och ansökte om återställande av försutten tid. Kooperativet anförde bl.a. att M.S. haft hand om ärendet under hela processen förutom under det senaste året till följd av sjukdomsfall i familjen. Hon hade numera åter tagit över ärendet. Kammarrättens dom kom därför inte till hennes kännedom eftersom brevet skickades till fel adress och fel datum angavs för påskrift på grund av flytt och utlandsvistelse. -Regeringsrätten (2008-09-25, Nordborg, Eliason, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit har Föräldrakooperativet Sländan inte i rätt tid överklagat kammarrättens dom den 21 januari 2008. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt. Vad Föräldrakooperativet Sländan anfört utgör inte sådan omständighet. Ansökningen om återställande av försutten tid ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2008-06-25, Öjemark)