RÅ 2008 not 129

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 129. Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om återställande av försutten tid av T.H. i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). - Länsrätten i Norrbottens län beslutade den 30 maj 2008 att avvisa ett överklagande av T.H. av Luleå kommuns beslut den 23 april 2008, protokoll § 50, eftersom överklagandet hade inkommit för sent. Länsrättens beslut överklagades hos Kammarrätten i Sundsvall som enligt beslut i protokoll den 4 augusti 2008 inte meddelade prövningstillstånd (mål nr 1828-08). I beslut samma dag avslog kammarrätten en ansökan från T.H. om återställande av försutten tid (mål nr 2002-08). - T.H. överklagade kammarrättens båda beslut.-Regeringsrätten (2008-09-25, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, anges att om ett överklagande har avvisats som för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får domstolens beslut inte överklagas. - I förevarande fall har länsrätten avvisat T.H:s överklagande som för sent inkommet. Kammarrätten har vägrat prövningstillstånd med anledning av överklagandet av länsrättens beslut. Kammarrättens beslut får därför inte överklagas. Överklagandet ska därför avvisas. - Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett mål om återställande av försutten tid prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet av kammarrättens beslut i mål nr 1828-08. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd i målet om återställande av försutten tid. (fd I 2008-09-18, Törnqvist)