RÅ 2008 not 133

Ombud hade behörighet att ta emot domstols beslut (avslag)

Not 133. Ansökan av T.N. om återställande av försutten tid i mål om utdömande av vite. - Med bifall till en ansökan från Barn- och utbildningsnämnden i Filipstads kommun förpliktade Länsrätten i Värmlands län genom dom den 6 mars 2006 T.N. att till statsverket utge vite med 60 000 kr. Domen överklagades hos Kammarrätten i Göteborg som den 22 februari 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet delgavs T.N:s ombud E.F.I. den 27 februari 2007. - I överklagande som inkom till kammarrätten den 17 juli 2008 begärde T.N. att Regeringsrätten skulle återställa försutten klagotid och besluta om inhibition av verkställighet av länsrättens dom intill dess Regeringsrätten slutligt avgjort frågan. Han anförde att kammarrättens beslut inte delgetts honom, utan hans ombud. Ombudets fullmakt hade dock återkallats redan i juli 2006. Ombudet utkvitterade trots detta kammarrättens försändelse, men underlät att vidarebefordra beslutet eller dess innehåll till honom. Han hade således inte haft möjlighet att överklaga kammarrättens beslut rättidigt. - I beslut den 27 juli 2008 avvisade kammarrätten överklagandet som för sent inkommet och anförde bl.a. att utredningen i målet inte gav stöd för annat än att E.F.I. varit T.N:s ombud vid tiden för delgivningen den 27 februari 2007 och behörig att motta delgivningen å hans vägnar. Kammarrätten överlämnade frågan om återställande av försutten tid till Regeringsrätten för prövning. -Regeringsrätten (2008-09-29, Eliason, Stävberg, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt. - Regeringsrätten anser i likhet med kammarrätten att utredningen i målet inte ger stöd för annat än att E.F.I. var T.N:s ombud vid tiden för delgivningen av kammarrättens beslut och därmed behörig att motta delgivningen å hans vägnar. Ansökan om återställande av försutten tid ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-08-26, Hofvander)