RÅ 2008 not 139

Ansökan av H.S. om återställande av försutten tid m.m. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 2 juli 2008 H.S:s överklagande av kammarrättens dom den 7 februari 2008 på den grunden att överklagandet kommit in för sent

Not 139. Ansökan av H.S. om återställande av försutten tid m.m. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 2 juli 2008 H.S:s överklagande av kammarrättens dom den 7 februari 2008 på den grunden att överklagandet kommit in för sent. - H.S. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. att hans överklagande blev försenat på grund av allvarlig och livshotande sjukdom som nedsatte hans intellektuella uthållighet och att det fanns fullgoda medicinska skäl till att han inte tog sig an sin skrivelse inom stipulerad tid. H.S. åberopade räkningar från Sundsvalls sjukhus av vilka framgick datum för hans aktuella inläggningar på sjukhuset. -Regeringsrätten (2008-10-06, Nordborg, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - H.S:s talan får även anses innefatta en ansökan om återställande av försutten tid. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas. - H.S. har inte visat att hans sjukdom varit av den art att han varit förhindrad att iaktta överklagandetiden. Regeringsrätten lämnar därför ansökningen utan bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2008-09-24, Saar Lundqvist).