RÅ 2008 not 144

Ansökan av P.R. om återställande av försutten tid

Not 144. Ansökan av P.R. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 29 november 2007 P.R:s överklagande av ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län angående återkallelse av körkort. P.R. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 6 mars 2008 inte meddelade prövningstillstånd. P.R:s ombud fick del av kammarrättens beslut den 10 mars 2008. - P.R. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut och anförde bl.a. följande. Anledningen till att kammarrättens avgörande inte kom att överklagas var att ombudet var sjuk. Han var arbetsoförmögen på grund av feber och nedsatt allmänkondition när klagandetiden löpte. På grund av de sjukskrivningsregler som gäller för företagare sjukskrev sig inte ombudet. -Regeringsrätten (2008-10-22, Eliason, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad P.R. har anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-10-07, Hofvander)