RÅ 2008 not 159

Kammarrätts beslut att överlämna ansökan om återställande av försutten tid till Regeringsrätten

Not 159. Ansökan av E.J. ang. återställande av försutten tid i mål ang. återkallelse av körkort. - Länsrätten i Gävleborgs län avslog genom dom den 5 december 2006 E.J:s överklagande av länsstyrelsens beslut angående körkortsåterkallelse. E.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som den 19 december 2006 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3409-06). - I skrivelse som inkom till kammarrätten den 24 april 2007 begärde E.J. återställande av försutten tid. Kammarrätten beslutade den 19 september 2007 att överlämna handlingarna i målet till Regeringsrätten (Regeringsrättens mål nr 5741-07). -E.J. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2008-11-14, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att kammarrätt prövar ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet. Av 2 § andra stycket samma lag framgår att Regeringsrätten prövar ansökningar om återställande av försutten tid i andra fall än som avses i 8 §. - E.J:s ansökan om återställande av försutten tid har rätteligen tillsammans med övriga handlingar i målet överlämnats till Regeringsrätten för handläggning. Kammarrättens beslut om överlämnande är ett sådant beslut som inte kan överklagas enligt 33 eller 34 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Elenor Johanssons överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar E.J:s överklagande. (fd II 2008-10-30, Hofvander)