RÅ 2008 not 16

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 16. Ansökan av M.J.V.G. m.fl. om resning i mål om uppehållstillstånd. - Migrationsverket avslog genom beslut den 22 november 2005 ansökningar av M.J. och Y.S.V.G. om uppehållstillstånd m.m. och förordnade om utvisning av dem. Vidare förordnade Migrationsverket genom beslut den 23 november 2005 om avvisning av A.Y. och utvisning av L.B.V.G. Besluten överklagades hos Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, som genom dom den 22 maj 2007 (mål nr UM 781-06) avslog överklagandena. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, beslutade den 13 september 2007 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr UM 1774-07). Migrationsdomstolens avgörande stod därigenom fast. - Sökandena yrkade att resning skulle beviljas och anförde bl.a. följande. De har hos Migrationsöverdomstolen anfört att A.Y. och L.B.V.G. blivit berövade sitt svenska medborgarskap efter faderskapstalan. Av RÅ 2006 ref. 73 framgår att svenskt medborgarskap inte kan berövas en person till följd av en sådan talan. Migrationsöverdomstolen har således inte beaktat den felaktiga rättstillämpningen och att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2008-01-25, Billum, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten bl.a. ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd har medfört att migrationsdomstolens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i Migrationsöverdomstolen har målet slutligt avgjorts av migrationsdomstolen. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför kammarrätten som ska pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, för prövning. (fd II 2008-01-15, Lidin)