RÅ 2008 not 161

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då länsrätt upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten / Bygglov (länsrätt hade upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten

Not 161. Överklagande av C.E. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun beslutade den 18 oktober 2006 att bevilja C.E. bygglov för uppförande av ett garage på fastigheten Strandskogen 14:4 i Mörbylånga kommun. Garaget skulle delvis komma att placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte fick bebyggas, s.k. punktprickad mark. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att det var fråga om en sådan mindre avvikelse från detaljplanen att bygglov ändå kunde beviljas. Nämnden beslutade även att avståndet från garaget till fastighetens södra gräns skulle vara minst en meter. L.E. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Kalmar län som genom beslut den 20 december 2006 avslog överklagandet. L.E. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Kalmar län som genom dom den 15 mars 2007 biföll överklagandet och upphävde underinstansernas avgöranden. Sedan C.E. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Jönköping den 8 juni 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - C.E. yrkade hos Regeringsrätten att prövningstillstånd i kommarrätten skulle meddelas och anförde bl.a. följande. Under ärendets behandling i de olika instanserna har han inte fått del av alla handlingar. Vid länsrättens behandling av ärendet fanns L.E:s överklagande, hans eget yttrande och miljö- och byggnadschefens yttrande som underlag för beslutet. Han fick inte del av det sist nämnda yttrandet innan länsrätten beslutade dom. Yttrandet innehåller dessutom väsentliga fel. Miljö- och byggnadschefen har senare skrivit ett klarläggande till nämnden. - L.E. bestred bifall till överklagandet medan Miljö- och byggnadsnämnden medgav bifall till överklagandet. Nämnden anförde bl.a. att en planändring påbörjats som, när den genomförts, skulle möjliggöra byggnation av uthus/garage på den aktuella platsen. -Regeringsrätten (2008-11-25, Heckscher, Nord, Stävberg, Lundin, Ståhl):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Länsrätten har i sin dom upphävt beslutet om bygglov med motiveringen att den avsedda åtgärden inte kan betraktas som en mindre avvikelse från gällande detaljplan. Länsrätten har hänvisat bl.a. till att garaget i sin helhet placerats på mark som inte får bebyggas. Denna uppgift är hämtad från ett yttrande till länsrätten den 5 februari 2007 av Miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun. Länsrätten gav inte C.E. möjlighet att yttra sig över den uppgiften. - Innan en domstol avgör ett mål, ska en part - med vissa undantag som inte är aktuella här - enligt 18 § FPL ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och ha haft tillfälle att yttra sig över det. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Med hänsyn till att yttrandet den 5 februari 2007 innehöll uppgifter som länsrätten lade till grund för sitt avgörande var länsrätten skyldig att ge C.E. tillfälle att yttra sig över uppgifterna innan dom beslutades (se RÅ 1998 ref. 1). När C.E. i kammarrätten sedan gjorde gällande att uppgifterna var felaktiga aktualiserades även frågan om det fanns anledning för kammarrätten att ändra länsrättens avgörande. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Kalmar län dom den 15 mars 2007. (fd I 2008-10-29, Lindeberg)