RÅ 2008 not 164

Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

Not 164. Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. - Hovrätten för Nedre Norrland dömde den 17 januari 2007 T.G., medborgare i Eritrea, för våldtäkt m.m. till fängelse i tre år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit. Fängelsestraffet började verkställas den 1 februari 2007. Villkorlig frigivning från fängelsestraffet kunde ske tidigast den 7 oktober 2008. - T.G. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. -Chefen för Justitiedepartementet (2008-10-06):Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. T.G. ska i samband med att han villkorligt friges från fängelsestraffet tas i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen, eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - T.G. yrkade hos Regeringsrätten i första hand att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot och i andra hand att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. Han anförde bl.a. följande. Om han släpptes ur förvaret kommer han att bosätta sig hos sin syster i Stockholm. Hon kommer också tills vidare att försörja honom. Det kan också konstateras att justitieministern har inhiberat verkställigheten och att det därför för närvarande inte finns någon avsikt att verkställa en utvisning. Att hålla honom kvar under obestämd tid innebär endast ett onödigt lidande och strider mot proportionalitetsprincipen. - Regeringsrätten (2008-11-28, Eliason, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd I 2008-11-26, Hofvander)