RÅ 2008 not 165

Kammarrätt avgjorde mål innan klagandens anståndsfrist gått ut (återförvisning)

Not 165. Överklagande av E.A. ang. kommunicering i kammarrätt i mål om sjukpenninggrundande inkomst. - Försäkringskassan beslutade den 20 juli 2006 att fastställa E.A:s sjukpenninggrundande inkomst till 0 kronor fr.o.m. den 26 mars 2006. E.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 26 februari 2007 avslog överklagandet. Länsrättens dom överklagades av E.A. hos Kammarrätten i Stockholm och hon begärde samtidigt anstånd med att komplettera sin talan. Enligt ett meddelande den 28 mars 2007 beviljade kammarrätten henne anstånd t.o.m. den 26 augusti 2007. Den 29 maj 2007 inkom till kammarrätten en kortfattad komplettering daterad den 24 maj 2007 med bilagor från E.A. Kammarrätten beslutade härefter den 27 juni 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - E.A. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och upphäva kammarrättens beslut samt visa målet åter till kammarrätten för ny handläggning. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. I skrivelsen daterad den 24 maj 2007 framför hon vissa synpunkter. Vid denna tidpunkt hade hon vänt sig till sin fackliga organisation, Svenska Kommunalarbetareförbundet, som sedermera beviljade henne rättshjälp för att driva målet vidare. Hennes avsikt med skrivelsen till kammarrätten har sålunda inte varit att slutföra talan, utan hon tänkte senare komplettera talan ytterligare och då med hjälp av ett juridiskt skolat ombud. -Regeringsrätten (2008-12-01, Heckscher, Wennerström, Kindlund, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - E.A. fick av kammarrätten tid till den 26 augusti 2007 med att komplettera sitt överklagande. Kammarrätten har sedan, utan att avvakta anståndstidens utgång, avgjort målet genom beslut den 27 juni 2007. För att ett mål ska få avgöras innan anståndstiden för komplettering av ett överklagande gått ut krävs att det klart framgår att klaganden slutfört sin talan (se RÅ 2002 not. 141). Det har i målet saknats grund för bedömningen att E.A. genom att långt före anståndstidens utgång komma in med en kortfattad komplettering hade slutfört sin talan. Kammarrätten borde därför antingen ha utrett om någon ytterligare komplettering var att vänta eller också avvaktat anståndstidens utgång innan den tog ställning till frågan om prövningstillstånd. Regeringsrätten finner därför att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd ska undanröjas och målet visas åter till Kammarrätten i Stockholm för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning.- Regeringsråden Kindlund och Ståhl deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd. (fd I 2008-11-12, Hultquist)