Texten har ändrats jämfört med källan: Korrekt formattering av avgörandedatum

RÅ 2008 not 174

För sen ansökan (avvisning)¸Återställande av försutten tid / Försenad ansökan om rättsprövning på grund av att regeringens beslut vid delgivning tagits emot av annan än sökanden (avslag)

Not 174.Regeringen (Miljödepartementet)avslog i beslut den 2 september 2000 ett överklagande avseende bygglov på fastigheten Veddö 1:2 och föreläggande om rivning. - S.J. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Han yrkade dessutom att den försuttna tiden för att ansöka om rättsprövning skulle återställas och anförde bl.a. följande. Han är skriven på i målet angiven adress i Florida. Parallellt med den byggverksamhet han bedriver i Florida bedriver han även hotellverksamhet i delstaten Colorado. Under året bor familjen växelvis i dessa stater. Han fick del av regeringens beslut i mitten av mars 2005. Den amerikanska motsvarigheten till svenska delgivningsmän lämnade beslutet till en anställd hos ett från honom fristående företag som vid tillfället utförde arbeten i hans trädgård. Detta skedde i månadsskiftet februari/mars 2005. Denne anställde lämnade beslutet vidare till honom i mitten av mars. Varken han själv eller hans ombud har tillställts beslutet innan tiden för att ansöka om rättsprövning hade gått ut. Det kan inte vara rimligt att han löpande ska hålla sig informerad om när ett beslut är tänkt att fattas. - Regeringsrätten (2008-12-16, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska ansökan om en sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Stefan Johanssons ansökan kom in till Regeringsrätten den 20 maj 2005 och således efter den angivna fristens utgång. Ansökan kan därför prövas endast om den försuttna tiden återställs. - Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt får, enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291), tiden återställas. Bestämmelsen är tillämplig även på ansökningar om rättsprövning (jfr RÅ 1990 ref. 46). - Vad S.J. har anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. Som en följd av detta ska hans ansökan om rättsprövning avvisas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid och avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2008-11-27, Törnqvist)