RÅ 2008 not 179

Ansökan avvisad (föreläggande att förtydliga ansökan ej iakttaget)

Not 179. Ansökan av bland andra M.B. med flera om rättsprövning av ett beslut om bygglov. -Regeringen (Miljödepartementet) beslutade den 27 mars 2008 i ärende i fråga om bygglov på Svenstorp 19:1 i Essunga kommun. - M.B. med flera ansökte i en gemensam skrivelse om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten förelade genom beslut den 5 september 2008 sökandena att inom tre veckor från det att de fått del av beslutet inkomma med en skriftlig redogörelse för på vilket sätt regeringsbeslutet innefattade en prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avsågs i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (2008-12-18, Billum, Fernlund, Jermsten, Ståhl, Stenman)beslutade, som delbeslut i Regeringsrättens mål nr 3893-08, att avvisa den av sökandena gjorda ansökningen och anförde som skäl för beslutet följande. Sökandena har inte svarat på föreläggandet inom den föreskrivna tiden. De har inte visat att de har rätt att ansöka om rättsprövning. Ansökningen ska därför avvisas. (fd II 2008-12-10, Törnqvist)