RÅ 2008 not 27

Att den förutsättning sökanden angett inte kunde godtas som utgångspunkt för ett förhandsbesked (mervärdesskatt)

Not 27. Överklagande av X AB av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - X AB ansökte om förhandsbesked och anförde bl.a. följande. - Bolagets verksamhet består dels av att utföra koncerngemensamma tjänster åt dotterbolag, dels av att i egenskap av delägare i ett antal kommanditbolag delta i förvaltningen av dessa. Flertalet av kommanditbolagen är registrerade som frivilligt skattskyldiga för uthyrning av lokaler. Som ett led i förvaltningen av dessa kommanditbolag låter bolaget framställa en kundtidning, ”X News”, som delas ut till bl.a. kommanditbolagens lokalhyresgäster. -Skatterättsnämnden (2006-04-07, Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlson) beslutade följande. - Förhandsbesked. Bolaget är inte berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till de förvärv för framställningen av publikationen ”X News” som omfattas av bolagets förvaltning av kommanditbolagen. - Ledamöterna Alhager, Petersonoch Rabe var skiljaktiga och ansåg att bolaget var berättigat till avdrag. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet i enlighet med ansökan samt att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Bolaget anförde bl.a. följande. EG-domstolen har i flera fall frångått rent formella aspekter genom att uttryckligen hänvisa till neutralitetsprincipen. Ett kommanditbolag och dess delägare har i svensk rätt en ställning som synes sakna motsvarighet inom EU. En jämförelse och bedömning bör därför ske mellan omständigheterna i förevarande fall och de faktiska omständigheterna i EDM-domen (mål C-77/01). Eftersom delägarskap i kommanditbolag är en del av bolagets ekonomiska verksamhet är framtagandet av kundtidningen gjord såsom för egen räkning och utgör en allmän omkostnad. - Skatteverket ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet och anförde bl.a. följande. I mervärdesskattehänseende utgör varje självständig juridisk person ett särskilt skattesubjekt. Vid vissa bolags- och samägandeformer där självständiga rättssubjekt inte uppkommer, såsom konsortier, enkla bolag, partrederier etc., belöper skattskyldigheten och egenskapen av skattesubjekt samt därmed även rätten att göra avdrag på delägarna. Grundprincipen att självständiga juridiska personer utgör särskilda skattesubjekt kan inte anses strida mot neutralitetsprincipen. De i målet åberopade domarna i målen EDM och Faxworld (mål C-137/02) utgör inte heller stöd för att medge bolaget avdrag för ingående skatt med åberopande av neutralitetsprincipen. Avdragsrätt kan endast föreligga om aktuella förvärv skulle anses hänförliga till allmänna omkostnader i bolagets verksamhet. Något samband mellan bolagets övriga verksamhet, för vilken skattskyldighet föreligger, och dessa förvärv finns inte. - Regeringsrätten (2008-02-12, Nordborg, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Frågan i målet är om bolaget är berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv för framställning av kundtidningen "X News". Bolaget har uppgett att de kostnader bolaget har för kundtidningen är gemensamma för bolagets ekonomiska verksamhet som består i att utföra koncerngemensamma tjänster åt dotterbolag och förvaltning av egna fastigheter och för bolagets förvaltning av de kommanditbolag i vilka bolaget är delägare. Kundtidningen är till nytta för hela koncernen och riktar sig till lokalhyresgästerna. Framställningen av tidningen ingår enligt överenskommelse i ägarnas förvaltning av kommanditbolagen. Bolaget har mervärdesskattepliktig verksamhet genom att tillhandahålla mervärdesskattepliktiga förvaltningstjänster till sina dotteraktiebolag. Vidare bedriver bolaget egen uthyrning av fastigheter som är föremål för frivillig registrering till mervärdesskatt. Delägarskapet i kommanditbolagen utgör en integrerad del i bolagets totala verksamhet. Bolaget har vidare uppgett att den tjänst det utför mot kommanditbolagen faktureras, utan att mervärdesskatt debiteras. I handlingarna anges emellertid också att bolaget inte tillhandahåller kommanditbolagen några koncerngemensamma tjänster mot vederlag utan att den ersättning som erhålls för förvaltningen av kommanditbolagen uppkommer genom fördelning av respektive kommanditbolags resultat. Det framstår således som oklart hur bolaget ersätts för den ifrågavarande tjänsten. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Bolaget har i sin ansökan om förhandsbesked angett att utgångspunkten för bedömningen ska vara att bolagets framställning av kundtidningen utgör en sådan förvaltningsåtgärd som medför att omsättning inte ska anses föreligga. - Enligt Regeringsrättens mening framstår det emellertid som tveksamt om avdragsrätten för kostnader knutna till kundtidningen ska bedömas utifrån förutsättningen att fråga är om bolagets kostnader för dess ägarförvaltning av kommanditbolagen. Avdragsrätten för kostnader för utgivningen av kundtidningen kan i stället vara att hänföra till de kommanditbolag i vilka bolaget är delägare och agerar som förvaltare, och för vars räkning tidningen ges ut. Utgivningen av kundtidningen skulle också kunna uppfattas som ett led i tjänster som bolaget tillhandahåller kommanditbolagen. Bolaget har enligt Regeringsrättens mening inte tillräckligt utvecklat grunderna för den förutsättning som lämnats i förhandsbeskedet. Den angivna förutsättningen bör därför inte godtas som utgångspunkt för ett förhandsbesked om avdragsrätten. Förhandsbeskedet bör således undanröjas. Det finns då inte heller anledning att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökan om förhandsbesked. (fd I 2007-10-31, Löndahl)