RÅ 2008 not 37

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Fastställdes (invändning om att den överklagade domen inte mottagits av behörig personal det datum som angavs på delgivningskvittot

Not 37. Överklagande av Brännehylte Handels AB (bolaget) av ett beslut ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Jönköping avvisade i beslut den 19 maj 2006 ett överklagande av bolaget av kammarrättens dom den 22 mars 2006 i mål nr 3381-3382-05. Kammarrätten hade därvid hänvisat till att bolagets överklagande kommit in för sent. - Bolaget överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde i huvudsak följande. Försändelsen med kammarrättens dom och delgivningskvitto ankom till bolaget fredagen den 21 april 2006 och öppnades då av administrativ personal, som också inkomststämplade delgivningskvittot. Domen kom dock behörig företrädare för bolaget tillhanda först måndagen den 24 april 2006. -Regeringsrätten (2008-02-29, Billum, Nord, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska överklagande ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagande som kommit in för sent ska avvisas. Vad bolaget anfört medför inte att överklagandet ska anses ha kommit in i rätt tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2008-02-06, Noring)