RÅ 2008 not 38

Fel datum för mottagande av den överklagade domen av misstag angivet på delgivningskvittot (avslag)

Kammarrätten i Jönköping

Not 38. Ansökan om återställande av försutten tid av Brännhylte Handels AB. - Länsrätten i Jönköpings län fastställde genom dom den 19 september 2005 högsta ersättningsbelopp för polisens kostnader för ordningshållning vid vissa offentliga tillställningar under åren 2004 och 2005, varvid Brännehylte Handels AB i egenskap av anordnare av tillställningarna ålades betalningsansvar för beloppen i fråga. Såväl bolaget som Polismyndigheten i Jönköpings län överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping, som i dom den 22 mars 2006 (mål nr 3381-3382-05) avslog bolagets överklagande men biföll polis-myndighetens överklagande delvis. Kammarrätten avvisade genom beslut den 19 maj 2006 (mål nr 3381-3382-05) bolagets överklagande av kammarrättens dom med hänvisning till att det inkommit för sent. Ett beslut som bolaget överklagat hos Regeringsrätten. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom den 22 mars 2006 (mål nr 3381-3382-05) under förutsättning att Regeringsrätten fastställde kammarrättens avvisningsbeslut. Till stöd för ansökningen anför bolaget i huvudsak följande. Försändelsen med kammarrättens dom och delgivningskvitto ankom till bolaget fredagen den 21 april 2006 och öppnades då av administrativ personal, som också inkomststämplade delgivningskvittot. Domen kom dock behörig företrädare för bolaget tillhanda först måndagen den 24 april 2006. Denne undertecknade delgivningskvittot och återsände kvittot till kammarrätten samma dag. Av misstag angav företrädaren emellertid den 21 april i stället för den 24 april 2006 som delgivningsdag. Enligt bolaget bör den faktiska dagen för delgivning, den 24 april 2006, vara utgångspunkt för beräkning av besvärsfristen, vilket skulle medföra att bolagets överklagande kommit in i rätt tid. -Regeringsrätten (2008-02-29, Billum, Nord, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har genom beslut denna dag i mål nr 3778-3779-06 fastställt kammarrättens beslut att avvisa bolagets överklagande. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller att om tiden för överklagande har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas. Vad bolaget åberopat till stöd för sin ansökan kan inte anses utgöra giltig ursäkt för att inte i tid ha överklagat kammarrättens dom. Skäl saknas därför att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2008-02-06, Noring)