RÅ 2008 not 46

Fråga om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall hade förfallit sedan vården upphört

Not 46. Överklagande av V.I. i mål ang. vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. - Länsrätten i Södermanlands län biföll i dom den 13 juli 2007 en ansökan av Eskilstuna kommun om att V.I. skulle beredas vård enligt 4 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. V.I. överklagade domen hos kammarrätten i Stockholm, som i det nu överklagade avgörandet avslog överklagandet. - V.I. yrkade att kammarrättens och länsrättens domar skulle upphävas och anförde i huvudsak att det inte funnits skäl för tvångsvård. -Regeringsrätten (2008-03-07, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens beslut. Enligt uppgift i målet har tvångsvården av V.I. upphört den 13 februari 2008. Fråga om vård av V.I. enligt LVM har därmed förfallit. Målet ska således skrivas av från fortsatt handläggning. - Regeringsrättens beslut.Regeringsrätten avskriver målet från fortsatt handläggning och fastställer kammarrättens sekretessförordnanden. (fd 2008-03-03, Hartmann)