RÅ 2008 not 47

Fråga om inhibition hade förfallit sedan överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om bygglov hade förfallit sedan överklagandet prövats i sak

Not 47. Överklagande av M.S. i mål om inhibition i mål om bygglov. - Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun beslutade den 23 juli 2007 att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten Sävelycke 6:35. M.S. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län och yrkade även inhibition. Länsstyrelsen avslog yrkandet om inhibition. M.S. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Göteborg som i beslut den 4 januari 2008 avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg beslutade härefter den 28 januari 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - M.S. överklagade kammarrättens beslut och vidhöll yrkandet om inhibition. -Regeringsrätten (2008-03-07, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genom beslut den 13 februari 2008 slutligt avgjort ärendet. Frågan om inhibition av länsstyrelsens beslut har därmed förfallit. - Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I 2008-02-29, S. Nilsson)