RÅ 2008 not 49

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att bemyndiga Försvarets materielverk att ingå avtal om överlåtelse av ett luftförsvarssystem

Not 49. Ansökan av M.J. om rättsprövning av ett beslut av regeringen att bemyndiga Försvarets materielverk (FMV) att ingå avtal om överlåtelse av ett luftförsvarssystem. - Regeringen (Försvarsdepartementet) beslutade den 24 januari 2008 att bemyndiga FMV att ingå avtal avseende överlåtelse av ett integrerat luftförsvarssystem med flygvapnet i Thailand. - M.J. ansökte, som hennes talan fick förstås, om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Hon anförde bl.a. att Thailand var ett land med en pågående väpnad konflikt och dessutom ett fattigt land som behövde sina resurser till annat. -Regeringsrätten (2008-03-10, Wennerström, Nord, Ståhl) yrkade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 1 § lagen (2006:204) om rättsprövning av regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Det klandrade beslutet innefattar inte någon prövning av M.J:s civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i ovan nämnda bestämmelse. Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2008-02-26, Öjemark)