RÅ 2008 not 51

Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

Not 51. Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Svea Hovrätt dömde den 3 oktober 2005 A.K.B., medborgare i Irak, för förberedelse till terroristbrott m.m. till fängelse i fem år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - A.K.B. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. I samband därmed begärde han att verkställigheten av beslutet om utvisning skulle inhiberas tills vidare. - Justitieministern beslutade den 14 augusti 2007 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämdes eller regeringen avgör ärendet, dels att A.K.B. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. - I enlighet härmed togs A.K.B. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 18 augusti 2007. - Förvarsbeslutet hade därefter prövats på nytt, senast den 13 december 2007, varvid beslutades att hålla A.K.B. kvar i förvar. - Regeringsrätten hade i beslut den 24 januari 2008 förklarat att förvarsbeslutet skulle stå fast. - Förhandlig i förvarsfrågan hölls den 4 februari 2008 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen.- Justitieministern (2008-02-12) beslöt att A.K.B. skulle kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt fanns anledning att anta att han annars skulle komma att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna ansågs utgöra sådana synnerliga skäl som avsågs i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - A.K.B. yrkade att Regeringsrätten, med ändring av statsrådets beslut om förvar, omedelbart skulle försätta honom på fri fot. I andra fall yrkade han att han ställdes under uppsikt. Till stöd för sin talan vidhöll han vad an anfört i tidigare överklagandeskrifter i ärendet och bestred att det förelåg synnerliga skäl för fortsatt förvar eftersom han nu suttit förvarsplacerad i över sex månader. - Regeringsrätten (2008-03-13, Wennerström, Nord, Brickan, Knutsson, Ståhl) yrkade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd II 2008-03-05, Noring)