RÅ 2008 not 52

Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av U.J. i mål om inkomsttaxering

Not 52. Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av U.J. i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm biföll i dom den 2 juni 2006 delvis U.J:s överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 15 september 2004 angående inkomsttaxering 2003, förmånsbeskattning och skattetillägg. - U.J. ansöker om återställande av försutten tid samt om prövningstillstånd i målet. Han anförde bl.a. följande. Han drabbades av cancer hösten 2004. I början av år 2006 fick han ett återfall och genomgick cellgiftsbehandling och stamcellsbyte. När kammarrättens dom meddelades låg han på sjukhus och var i mycket dåligt skick. Rehabiliteringen gick långsamt och det var först under hösten 2006 som han orkade tillgodogöra sig innehållet i domen. - Han åberopade vidare läkarintyg av den 27 september 2006.Regeringsrätten (2008-03-14, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att om tiden för överklagande har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Med hänsyn till innehållet i det åberopade läkarintyget finner Regeringsrätten att vad U.J. uppgett om orsaken till att han inte överklagade kammarrättens dom i rätt tid utgör giltig ursäkt. Den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens dom ska därför återställas. - Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1) eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, som att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens dom den 2 juni 2006 i mål nr 7409-04. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd med anledning av överklagandet av nämnda dom. Kammarrättens avgörande står därmed fast (fd I 2008-02-12, Werth)