RÅ 2008 not 56

Yrkande i förvarsmål om placering på viss flyktingförläggning avvisades

Not 56. Ansökan av A.W. ang. prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde den 21 december 2001 A.N., statslös, för mord m.m. till fängelse i tio år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - A.N. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet. I samband därmed begärde han att verkställigheten av beslutet om utvisning skulle inhiberas tills vidare. - Justitieministern beslutade den 12 december 2007 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet, dels att A.N. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. - I enlighet härmed togs A.N. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 16 december 2007. - Förhandling i förvarsfrågan hölls den 7 februari 2007 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen. -Justitieministern (2008-02-14) beslutade att A.N. skulle kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt fanns anledning att anta att han annars skulle komma att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna ansågs utgöra sådana synnerliga skäl som avsågs i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - A.N. yrkade att Regeringsrätten, med ändring av statsrådets beslut om förvar, omedelbart skulle försätta honom på fri fot. I andra hand yrkade han att han skulle ställas under uppsikt med anmälningsplikt till polismyndigheten i Västra Götaland. I tredje hand yrkade han, om förvar ansågs nödvändigt, att Regeringsrätten skulle besluta att förvar inte skulle ske såsom säkerhetsförvar utan på Migrationsverkets flyktingförläggning i Sagåsen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Vid den muntliga förhandlingen i Migrationsdomstolen har han vederlagt departementets påstående om att det föreligger flykt och recidivfara. I vart fall är varken flykt- eller recidivfaran av sådan art att det på grund härav finns synnerliga skäl för fortsatt förvar. Regeringsrätten (2008-03-19, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl) yrkade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva frågan om placering av den som har tagits i förvar. A.N:s yrkande om placering på Migrationsverkets flyktingförläggning i Sagåsen ska därför avvisas. - Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar A.N:s yrkande om viss placering. - Regeringsrätten förklarade att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd 2008-03-18, Agélii)