RÅ 2008 not 57

Ansökan av B.A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

Not 57. Ansökan av B.A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. - Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde den 21 december 2001 B.A., statslös, för mord till fängelse i tio år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Fängelsestraffet började verkställas den 14 februari 2002. B.A. kunde villkorligt friges från fängelsestraffet tidigast den 16 december 2007. - B.A. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet. -Chefen för Justitiedepartementet statsrådet Beatrice Ask (2007-12-12): Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. B.A. ska i samband med att han villkorligt friges från fängelsestraffet tas i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen, eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - B.A. yrkade hos Regeringsrätten i första hand att beslutet om förvar skulle upphävas och i andra hand att Regeringsrätten skulle besluta att han i stället skulle ställas under uppsikt. Han yrkade vidare att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet, varvid han skulle höras om sina personliga förhållanden. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han är gift och har fyra minderåriga barn. Familjen är bosatt i Helsingborg. Tiden i fängelse har inneburit svåra påfrestningar för hela familjen. På anstalten har han skött sig utan anmärkning och har läst in ett antal utbildningar. Han har försökt att leva ett normalt familjeliv. Han har bl.a. hjälpt till med barnens läxläsning och har haft kontakter med skola och idrottsledare. Han utgör inte en del av något kriminellt nätverk och har svarat väl på Kriminalvårdens insatser. Det finns inte någon risk för fortsatt brottslighet. Hans personliga förhållanden är inte av sådant slag att det är påkallat att hålla honom i förvar. Det är tillräckligt att han vistas i sitt hem med reseförbud och anmälningsplikt. Libanesiska myndigheter har uttryckt att landet inte kommer att ta emot honom för det fall utvisningen verkställs och han är avförd från libanesiska flyktingregister. - Regeringsrätten (2008-03-25, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det nu klandrade avgörandet avser ett beslut om förvar av den 12 december 2007. Därefter har chefen för Justitiedepartementet den 14 februari 2008 beslutat att B.A. ska kvarbli i förvar. Det beslutet är inte i fråga i detta mål. - Regeringsrätten finner att utredningen i målet är tillräcklig i fråga om det nu klandrade avgörandet. - Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår B.A:s yrkande om muntlig förhandling. - Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd II 2008-03-18, Agélii).