RÅ 2008 not 67

Skatteverkets yrkande att Regeringsrätten skulle undanröja ett förhandsbesked och avvisa sökandens ansökan togs inte upp till prövning / Skatteverkets yrkande att Regeringsrätten skulle undanröja ett förhandsbesked om mervärdesskatt och avvisa sökandens ansökan togs inte upp till prövning

Not 67. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Handelsanställdas förbund om det omsattes skattepliktiga tjänster vid förbundets administrativa kontor i Eskilstuna. -Skatterättsnämnden (2007-01-19, Wingren, ordf., Edlund, Eriksson, Peterson, Rabe, Svanberg): Förhandsbesked. Förbundet är inte skattskyldigt till mervärdesskatt i den verksamhet som bedrivs vid det administrativa kontoret. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja förhandsbeskedet och avvisa Handelsanställdas förbunds ansökan. Skatteverket anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden har uttalat att utredningen i ärendet inte ger tillräckligt underlag för att nämnden ska kunna ta ställning till om avdelningarna utgör självständiga rättssubjekt i förhållande till Handelsanställdas förbund. Den bedömning som Skatterättsnämnden därefter gör beträffande förbundets skattskyldighet till mervärdesskatt grundas trots detta på att förbundet och avdelningarna i förhållande till varandra inte intar en sådan självständig ställning som exempelvis ett moder- och ett dotterbolag. Det är av avgörande betydelse för mervärdesskattefrågan om förbundet och avdelningarna utgör från varandra skilda rättssubjekt. Förutsättningarna i ärendet är därför inte så tydliga att ett förhandsbesked borde ha lämnats. - Handelsanställdas förbund ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2008-04-23, Eliason, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skatteverkets yrkande innebär en begäran att Regeringsrätten ska slå fast att underlaget för bedömningen av den i ansökan om förhandsbesked ställda frågan inte är tillräckligt för att frågan ska kunna besvaras. Processen rörande förhandsbesked är inriktad på att besked ska lämnas i sakfrågan. I sak har Skatteverket inte framställt något yrkande. Verkets talan kan inte heller uppfattas som en begäran om överprövning av förhandsbeskedet eftersom den leder till ett förfarande där parterna argumenterar om utredningen i målet men inte i sakfrågan. Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att Skatteverkets yrkande inte ska tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Skatteverkets överklagande. (fd I 2008-02-20, Wahren)