RÅ 2008 not 68

Hos Regeringsrätten i mål om inkomsttaxering (avslag)

Skatteverket

Not 68. Ansökan av G.B. om resning i mål om inkomsttaxering. Skatteverket beslutade vid 2002 års taxering att skönsmässigt påföra G.B. inkomst av näringsverksamhet avseende uppskattad oredovisad vinst i C Handelsbolag. G.B. påfördes även skattetillägg. G.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 16 december 2005 satte ned underlaget för skattetillägg men avslog överklagandet i övrigt. I dom den 24 maj 2007 biföll Kammarrätten i Stockholm delvis G.B:s överklagande av länsrättens dom. Kammarrätten upphävde härvid Skatteverkets beslut vad avsåg skönsmässig höjning av inkomst av näringsverksamhet för perioden den 1 september - -den 31 december 2001 samt därpå belöpande skattetillägg. G.B. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten som den 6 november 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - G.B. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. En kompletterande inlaga till överklagandet kom in till Regeringsrätten samma dag som målet föredrogs vid domstolen. Regeringsrätten har först i efterhand tagit del av inlagan. De skatter som påförts på inkomster som hon inte haft har medfört att hon nu och i framtiden kommer att leva på existensminimum. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt förkastligt att låta oskyldiga medborgare drabbas av skatter på inkomster som kriminella personer tillgodogjort sig. -Regeringsrätten (2008-04-24, Eliason, Kindlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad gäller handläggningen av G.B:s överklagande till Regeringsrätten kan följande noteras. G.B. medgavs vid olika tillfällen anstånd med att komplettera sitt överklagande. I meddelande daterat den 21 september 2007 upplystes G.B. om att anstånd med komplettering av överklagandet medgetts t.o.m. den 22 oktober 2007. Vidare informerades G.B. om att uteblivet svar inte utgjorde hinder för att frågan om prövningstillstånd avgjordes på befintliga handlingar. Komplettering av överklagandet kom in till Regeringsrätten den 30 oktober 2007. Som redovisats beslutade Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd den 6 november 2007. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har vare sig vid tidigare handläggning hos Regeringsrätten eller i övrigt framkommit något sådant förhållande som kan utgöra skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-04-08, Rentrop) - Samma dag avgjordes målen nr 271-08, 1734-08 och 1740-08, där omständigheterna var likartade, med samma utgång.