Texten har ändrats jämfört med källan: Korrekt formattering av avgörandedatum

RÅ 2008 not 83

Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m.

Not 83. Ansökan av L.J. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade i beslut den 1 februari 2008 L.J:s överklagande av kammarrättens slutliga beslut den 20 december 2007 i mål nr 4080-07 på den grunden att det hade kommit in för sent. - L.J. överklagade kammarrättens beslut att avvisa hans överklagande samt, som hans talan fick förstås, ansökte om återställande av försutten tid. Han anförde bl.a. att han lade försändelsen i postlådan någon gång under helgen den 26 - 27 januari 2008 och att det skedde innan tömning av lådan skulle ske samt att Posten måste ha haft en sen leverans, eftersom försändelsen inte kom fram påföljande vardag. -Regeringsrätten (2008-05-16, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten meddelade slutligt beslut i målet den 20 december 2007. Enligt lag och meddelad anvisning för överklagande skulle överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då L.J. fick del av beslutet. Han fick enligt delgivningskvitto del av försändelsen den 7 januari 2008. Hans överklagande kom in till kammarrätten först den 29 januari 2008 och således för sent. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte kommit fram att någon sådan omständighet föreligger. Hans ansökan ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut att avvisa överklagandet. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2008-04-08, Öjemark)