RÅ 2008 not 89

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då det av utredningen i målet framgick att överklagandet kommit in i rätt tid

Not 89. Överklagande av E.H. av ett avvisningsbeslut. - Försäkringskassan beslutade den 26 april 2005 att inte betala ut sjukpenning till E.H. under perioden den 16 april - den 31 augusti 2005. - E.H. begärde omprövning av beslutet. - Försäkringskassan fann i omprövningsbeslut den 5 oktober 2005 inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. - E.H. hade i skrivelse ”angående överklagan till länsrätt”, som kom in till Försäkringskassan den 11 januari 2006, uppgett bl.a. att hon den 5 december 2005 lämnat in en överklagan vid Försäkringskassans kontor i Högdalen och att hon önskade besked om vad som skett i ärendet. - Försäkringskassan beslutade den 19 januari 2006 att avvisa E.H:s skrivelse med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. Kassan fann vidare inte skäl att ändra omprövningsbeslutet den 5 oktober 2005 med stöd av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL. - Sedan E.H. överklagat fann Länsrätten i Stockholms län i dom den 5 juli 2006 att det av utredningen i målet inte framgick om E.H. inkommit med ett överklagande inom överklagandetiden. Kassan hade därför ägt rätt att avvisa hennes överklagande såsom för sent inkommit. - E.H. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 4 januari 2007 avslog överklagandet. - Försäkringskassan yrkade hos Regeringsrätten att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens och länsrättens domar och återförvisa målet till länsrätten för prövning. Kassan anförde följande. Underinstanserna har funnit att E.H. har fått Försäkringskassans omprövningsbeslut den 5 oktober 2005 i sådan tid att hennes överklagande kommit in efter överklagandetidens utgång. E.H. har anfört att hon vid personligt besök den 5 december 2005 lämnat in ett överklagande av omprövningsbeslutet. Försäkringskassan har nu funnit att E.H. har lämnat in överklagandet den 5 december 2005. Hennes överklagande har således kommit in i rätt tid. -Regeringsrätten (2008-05-22, Heckscher, Stävberg, Fernlund, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd bör meddelas. - Enligt 20 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska en enskilds överklagande av Försäkringskassans beslut i ett ärende om sjukpenning vara inkommet inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Försäkringskassans beslut angående E.H:s rätt till sjukpenning är daterat den 5 oktober 2005. Av utredningen i målet framgår numera att E.H. överklagade Försäkringskassans beslut genom en skrivelse som kom in till Försäkringskassan den 5 december 2005. Överklagandet kom således in i rätt tid och ska därför prövas av länsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och överlämnar E.H:s överklagande av Försäkringskassans beslut den 5 oktober 2005 till länsrätten för prövning. (fd I 2008-04-16, Hanson) - Regeringsråden Jermsten och Stenman deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd i Regeringsrätten.