RÅ 2008 not 9

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 9. Ansökan av O.A. om resning i mål om svenskt medborgarskap. - O. A. ansökte hos Migrationsverket om att enligt 15 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap befrias från sitt svenska medborgarskap och hänvisade till att han var medborgare i en annan stat, vilken han själv utropat den 3 augusti 2005. Migrationsverket avslog ansökan den 27 februari 2007 med hänvisning till att han inte hade visat att han förutom svenskt medborgarskap även har eller inom viss tid kommer att förvärva ett utländskt medborgarskap i en folkrättsligt erkänd stat. O.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, som avslog överklagandet den 19 april 2007. Sedan han fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, den 14 juni 2007 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr UM 1544-07). - O.A. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten antingen skulle återförvisa målet till Migrationsöverdomstolen för erforderlig behandling eller själv avgör målet på det sätt han yrkat. Han anförde att det var av vikt för kommande rättstillämpning att målet togs upp till behandling, att det rörde sig om ett beslut som var till förfång för honom samt att migrationsdomstolens dom var bristfällig då den i princip inte innehöll någon motivering. Ännu en anledning till att målet borde tas upp igen var att Migrationsverket och migrationsdomstolen hade hittat på begreppet "folkrättsligt erkänd stat" och använt det till hans nackdel. Vidare stred Migrationsverkets och migrationsdomstolens rättstillämpning mot 2 kap. 15 § regeringsformen. -Regeringsrätten (2008-01-14, Eliason, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten bl.a. ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela O.A. prövningstillstånd har medfört att migrationsdomstolens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i Migrationsöverdomstolen har målet slutligt avgjorts av migrationsdomstolen. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför kammarrätten som ska pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, för prövning. (fd I 2007-12-19, Lidin)