RÅ 2008 not 98

Skrivelse från kammarrätt till en klagande angående av henne efterfrågade handlingar ansågs inte utgöra ett sådant beslut av domstol som kan överklagas

Not 98. Överklagande av Y.B. angående rätt att ta del av allmän handling. - Sedan Y.B. hos Kammarrätten i Jönköping begärt att få ta del av handlingar i samtliga mål hos kammarrätten avseende sekretessmarkering m.m. meddelade kammarrätten att kopior av handlingarna översänts till henne. Y.B. begärde därefter att få ta del av handlingarna i alla mål i den aktuella målgruppen som kommit in till kammarrätten fr.o.m. den 1 oktober 2006. Kammarrätten meddelade att några ytterligare handlingar utöver de tidigare överlämnade inte fanns. - Y.B. yrkade i en skrivelse till Regeringsrätten omprövning av kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2008-06-03, Billum, Nord, Hamberg, Knutsson, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens skrivelser till Y.B. angående de av henne efterfrågade allmänna handlingarna utgör inte sådana beslut av domstolen som kan överklagas. Y.B:s talan ska därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2008-05-14, Olsson)