RÅ 2008 not 99

Begäran om att få ut handlingar avslogs då några handlingar som motsvarade dem som klaganden begärt att få ut inte kunde återfinnas

Not 99. Överklagande av Y.B. angående rätt att få ta del av allmän handling. - Y.B. begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ut allmänna handlingar avseende avvisningsbeslut i målgruppen 2101 i VERA (Domstolsverkets datasystem för målhantering) under tidsperioden den 1 oktober 2006 till den 20 november 2007. -Kammarrätten i Jönköping (2007-11-30, Sjödin, Kareld, Waas) uttalade i beslut följande. Kammarrätten har inte funnit några mål som omfattas av Er begäran varför denna avslås. - Y.B. yrkade omprövning av kammarrättens beslut. Hon begärde också rättelse av vissa upplysningar som kammarrätten meddelat henne i fråga om överklagande av Skatteverkets beslut i vissa fall. - Regeringsrätten (2008-06-03, Billum, Nord, Hamberg, Knutsson, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har inte funnit några handlingar som motsvarar Y.B:s begäran. Hennes överklagande kan inte bifallas. Y.B:s talan i övrigt kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår överklagandet och avvisar Y.B:s talan i övrigt. (fd II 2008-05-14, Olsson)