RÅ 2008:76

Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.

A.H. hördes som vittne vid en förhandling i Kammarrätten i Jönköping. För resa yrkade han ersättning av allmänna medel med 2 400 kr. Genom beslut den 9 juli 2007 tillerkände kammarrätten honom ersättning för resan med 960 kr.

Regeringsrätten

A.H. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten och yrkade ersättning med ursprungligen begärt belopp. Han anförde bl.a. följande. Han har privatflygcertifikat och kunde hyra ett flygplan till ett förmånligt pris. Att flyga med reguljärflyg skulle ha kostat 7 000 kr. Om han skulle ha rest med tåg, hade han fått ta tåget från Falun kl. 05.10. Han skulle inte ha varit tillbaka i Falun förrän kl. 06.50 påföljande dag. Dessförinnan skulle han ha tvingats tillbringa tiden mellan kl. 01.42 och 05.00 på centralstationen i Gävle, i väntan på anslutningen till Falun. Avståndet mellan Falun och Jönköping är vid resa med bil nästan 40 mil. Det hade inte varit möjligt att köra fram och tillbaka samma dag, utan han skulle ha varit tvungen att övernatta på hotell. Då skulle han dessutom ha förlorat sin arbetsinkomst under en dag.

Justitiekanslern har i ett yttrande ansett att det förelåg särskilda skäl för A.H. att resa på det sätt han gjorde och att han bör tillerkännas ersättning för sin resa med begärt belopp.

Regeringsrätten (2008-12-18, Heckscher, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett vittne har rätt till ersättning av allmänna medel för sin inställelse. Närmare bestämmelser om ersättning finns i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. I 2 § sägs bl.a. att ersättning beräknas med hänsyn till det färdsätt som använts, om inte annat följer av 3 §, och att en resa inte behöver företas mellan kl. 24 och 6, om inte sovplats på tåg eller hyttplats på båt kan disponeras under hela den tiden. I 3 § anges närmare ersättningsvillkor för resa med olika färdmedel, dock inte förhyrt flygplan. I paragrafens femte stycke sägs emellertid att den som använt annat färdmedel än de tidigare nämnda ska få ersättning med skäligt belopp.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

A.H. har flugit ett flygplan han har hyrt. Han har då rätt till ersättning med skäligt belopp. För att bedöma om det yrkade beloppet är skäligt får en jämförelse göras med andra resealternativ. Det saknas skäl att sätta i fråga de uppgifter A.H. lämnat om dessa. Resa med tåg eller bil hade krävt övernattning. Det hade inneburit kostnader för bl.a. hotell. Med hänsyn härtill och till den avsevärda tidsvinst resan med det hyrda planet medförde är det yrkade beloppet om 2 400 kr skäligt. Kammarrättens beslut ska därför ändras.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens beslut bifaller Regeringsrätten A.H:s överklagande och beviljar honom ersättning av allmänna medel för sin resa med ytterligare 1 440 kr.

Föredraget 2008-11-26, föredragande Hartmann, målnummer 4814-07