RÅ 2009 not 105

Kammarrätts beslut i fråga om inhämtande av yttrande

Not 105. Överklagande av J-E.B. av ett beslut att avslå ett yrkande om inhämtande av ytterligare utredning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 26 januari 2009 att avslå J-E.B:s yrkande att kammarrätten skulle inhämta uppgifter från Transportarbetarförbundet i mål ang. arbetsskadeförsäkring. I beslutet angavs att talan mot beslutet endast fick föras i samband med talan mot kammarrättens slutliga avgörande i målet. - J-E.B överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2009-06-12, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, får föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Vidare framgår att talan får föras särskilt i vissa uppräknade fall. - Beslut att avslå ett yrkande om att inhämta ytterligare utredning är inte ett sådant beslut som enligt förvaltningsprocesslagen får överklagas särskilt. J-E.B:s överklagande skall därför avvisas.- Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-06-11, Heilbrunn)