RÅ 2009 not 116

Överklagande och ansökan om resning av L-J.A

Not 116. Överklagande och ansökan om resning av L-J.A. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 2 februari 2009 dom i mål rörande ett avvisningsbeslut i ärende om skattereduktion m.m. - L-J.A överklagade kammarrättens dom och ansökte samtidigt om resning enligt 37 § b förvaltningsprocesslagen (1971:291). -Regeringsrätten (2009-07-14, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad L-J.A. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens ställningstagande i fråga om prövningstillstånd. L-J.A:s ansökan om resning ska därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2009-07-14, Lundström)