RÅ 2009 not 119

Överklagande av M.P. av ett beslut ang. muntlig förhandling. - Försäkringskassan beslutade den 28 november 2008 i ärende angående bilstöd till M.P. I dom den 18 februari 2009 upphävde Länsrätten i Mariestad Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping. M.P. begärde muntlig förhandling. Kammarrätten i Jönköping avslog i beslut den 3 juli 2009 yrkandet om muntlig förhandling

Kammarrätten i Jönköping

Not 119. Överklagande av M.P. av ett beslut ang. muntlig förhandling. - Försäkringskassan beslutade den 28 november 2008 i ärende angående bilstöd till M.P. I dom den 18 februari 2009 upphävde Länsrätten i Mariestad Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping. M.P. begärde muntlig förhandling. Kammarrätten i Jönköping avslog i beslut den 3 juli 2009 yrkandet om muntlig förhandling. - M.P. överklagade beslutet. -Regeringsrätten (2009-07-23, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mot kammarrättens beslut att avslå yrkandet om muntlig förhandling får, jämlikt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-07-22, Hoffstedt)