RÅ 2009 not 127

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrättens beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 127. Överklagande av C.E. av ett beslut av kammarrätt att inte meddela prövningstillstånd i mål om överklagande av ett avvisningsbeslut. - Länsrätten i Västmanlands län beslutade den 24 juni 2009 att avvisa ett överklagande från C.E. av länsrättens dom den 20 maj 2009 i mål nr 588-09, eftersom överklagandet hade kommit in för sent. Länsrättens beslut överklagades hos Kammarrätten i Stockholm som enligt beslut den 14 juli 2009 inte meddelade prövningstillstånd. -C.E. överklagade kammarrätten beslut. -Regeringsrätten (2009-08-31, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) anges att, om ett överklagande har avvisats som för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, domstolens beslut inte får överklagas. - I förevarande fall har länsrätten avvisat C.E:s överklagande såsom för sent inkommet. Kammarrätten har vägrat prövningstillstånd med anledning av överklagandet av länsrättens beslut. Kammarrättens beslut får därför inte överklagas, varför överklagandet ska avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-08-31, Törnqvist)