RÅ 2009 not 130

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Missförstånd till följd av att förenklad delgivning inte tillämpats (avslag) / Fastställdes (invändning om att delgivning borde anses ha skett enligt bestämmelserna om förenklad delgivning och inte på grundval av undertecknat mottagningsbevis)

Not 130. Överklagande av I.S. ang. avvisande av talan, m.m. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 18 juni 2007 att inte meddela I.S. prövningstillstånd i mål om sjukpenning. Av överklagandehänvisningen framgick att överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Beslutet delgavs I.S. genom ordinär delgivning. I.S. överklagade kammarrättens beslut. I beslut den 7 september 2007 avvisade kammarrätten överklagandet som för sent inkommet. - I.S. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och yrkade att överklagandet av kammarrättens beslut den 18 juni 2007 skulle anses ha kommit in i rätt tid. I andra hand ansökte hon om återställande av försutten tid. I.S. anförde bl.a. följande. Enligt ett meddelande om förenklad delgivning som kammarrätten skickat ut skulle domstolen normalt anse att mottagaren fått aktuell handling då två veckor gått från domstolens utsändande av ett andra brev med en bekräftelse. Kammarrätten använder sig även av ett annat delgivningssätt, nämligen genom mottagningsbevis som sedan skickas in till domstolen. Det anges i meddelandet om förenklad delgivning att detta kan innebära att mottagaren måste skicka in ett mottagningsbevis till domstolen. Det framgår däremot inte att detta skulle innebära en kortare frist än den i meddelandet angivna fristen. Det rimliga är att den frist som ursprungligen kommunicerats ska vara den som ska gälla i detta mål. Hänsyn bör också tas till att förseningen är endast en dag. Utformningen av kammarrättens meddelande om delgivning utgör en omständighet som i sin tur utgör giltig ursäkt för att tiden för överklagandet till kammarrätten försuttits med en dag. -Regeringsrätten (2009-09-11, Nordborg):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner i likhet med kammarrätten att I.S:s överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kommit in för sent. - Av 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett överklagande inte ska avvisas, om förseningen beror på att myndigheten lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. - Regeringsrätten anser inte att kammarrätten lämnat någon felaktig underrättelse om hur man ska överklaga beslutet. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför fastställas. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Regeringsrätten finner att det inte kommit fram någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avslår I.S:s ansökan om återställande av försutten tid. (fd II 2009-09-09, Borgstedt)