RÅ 2009 not 133

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Offentlig upphandling (fråga om förhållandet mellan möjligheten att utesluta en leverantör med hänvisning till en lagakraftvunnen dom och skyldigheten att iaktta principen om proportionalitet, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om förhållandet mellan möjligheten att utesluta en leverantör med hänvisning till en lagakraftvunnen dom och skyldigheten att iaktta principen om proportionalitet (prejudikatskäl)

Regeringsrätten

Not 133. Överklagande av Uppsala Asfaltsanläggningar AB ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om offentlig upphandling. - Stockholms kommun, fastighetskontoret, uteslöt Uppsala Asfaltsanläggningar AB (ASFAB) från att delta i en upphandling under åberopande av bestämmelsen i 10 kap. 2 § första stycket 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Bolaget överklagade men Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 27 januari 2009. Sedan bolaget överklagat beslutade Kammarrätten i Stockholm den 6 februari 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - ASFAB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd i kammarrätten. - Stockholms kommun, fastighetskontoret, bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2009-09-17, Nordborg, Eliason, Nord, Brickman, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Enligt den allmänna bestämmelsen i 1 kap. 9 § LOU ska en upphandlande myndighet iaktta principen om proportionalitet vid sina upphandlingar. Enligt 10 kap. 2 § första stycket 3 samma lag får den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om leverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. - Av utredningen i målet framgår att den upphandlande myndigheten - Stockholms kommun, fastighetskontoret - i ett beslut från år 2008 uteslutit ASFAB från att delta i en upphandling med stöd av sistnämnda lagrum och därvid hänvisat till att företrädare för ASFAB genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. Den domen vann laga kraft år 2006. De brott som ligger till grund för domen har begåtts under åren 1999-2001. Länsrätten har i sina domskäl angett att det redan av den tillämpade bestämmelsen följer att brott som kan leda till uteslutning många gånger torde ligga flera år tillbaka i tiden vid tidpunkten för anbudsprövningen. - Mot den nu angivna bakgrunden uppkommer fråga om hur den möjlighet den upphandlande myndigheten har enligt 10 kap. 2 § första stycket 3 LOU att utesluta en leverantör med hänvisning till en lagakraftvunnen dom förhåller sig till den skyldighet myndigheten har enligt 1 kap. 9 § samma lag att iaktta principen om proportionalitet. Denna fråga är inte belyst i praxis. Det är därför av vikt för rättstillämpningen att ASFAB:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Uppsala Asfaltsanläggningar AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av bolagets överklagande av Länsrätten i Stockholms län dom den 27 januari 2009. (fd II 2009-06-24, Lindman)