RÅ 2009 not 135

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadstillägg till pensionärer (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den utredning som fanns i målet, ändringsskäl)

Not 135. Överklagande av E.U. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bostadstillägg till pensionärer. - E.U. ansökte om bostadstillägg. Till ansökan fogades kopior av bl.a. kontrolluppgift från Stiftelsen Sveriges Advokatsamfunds Understödsfond. Försäkringskassan beslutade att E.U. skulle betala tillbaka 43 758 kr av erhållet bostadsbidrag med motiveringen att hon i ansökan inte hade tagit upp understödet från stiftelsen. Kassan fann inte skäl att befria E.U. från återbetalningsskyldigheten. E.U. överklagade kassans beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Hon anförde bl.a. att hon vid besök hos kassan lagt fram alla uppgifter om understödet och att hon där fått hjälp med ansökan. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 3 mars 2008. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 12 september 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - E.U. överklagade kammarrättens beslut. Försäkringskassan medgav att E.U. beviljades prövningstillstånd i kammarrätten. -Regeringsrätten (2009-09-18, Nordborg, Eliason, Nord, Brickman, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut till vilket länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 30 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska Försäkringskassan besluta om återbetalning av bostadstillägg, om den som uppburit bostadstillägget genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att bostadstillägget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma gäller om bostadstillägg i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som har uppburit tillägget har insett eller skäligen borde ha insett detta. - En ansökan om bostadstillägg ska enligt 22 § samma lag göras skriftligen hos Försäkringskassan och ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens rätt till bostadstillägg. - E.U. har såväl i kammarrätten som i länsrätten anfört att hon inte lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan avseende vilka inkomster hon haft under det aktuella inkomståret. Av handlingarna framgår att hon till sin ansökan om bostadstillägg fogat kopior av kontrolluppgifter avseende samtliga inkomster som hon uppburit under inkomståret. Med hänsyn härtill borde det ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrättens domslut var riktigt. - Kammarrätten borde därför enligt 34 a § andra stycket 2 FPL ha meddelat prövningstillstånd. Kammarrättens beslut bör därför upphävas och prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.U. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 3 mars 2008. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2009-06-24, McMurray)