RÅ 2009 not 14

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov då grannar inte getts tillfälle att yttra sig över ändringar som gjorts i ansökningen om bygglov (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde bygglov för vindkraftverk (grannar hade inte getts tillfälle att yttra sig över ändringar som gjorts i ansökningen om bygglov, synnerliga skäl)

Not 14. Överklagande av J.L., K.L., A.S. och G.S. i mål ang. bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden (sedermera Myndighetsnämnden) i Ystads kommun beslutade den 25 april 2002 att bevilja E.O. och O.O. bygglov för uppförande av ett vindkraftverk. - J.L., K.L., A.S. och G.S. m.fl. överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som i beslut den 23 april 2004 avslog överklagandena. - Bl.a. J.L., K.L., A.S. och G.S. överklagade till Länsrätten i Skåne län. Vid den muntliga förhandlingen i länsrätten framkom att efter det att ansökan om bygglov hade kommunicerats med grannarna ändrades ansökan på så sätt att vindkraftverket skulle placeras närmare klagandenas fastigheter och att nämnden beslutat i enlighet med den ändrade ansökningen. Nämnden uppgav att den betraktade de klagande som inkommit med erinran mot första placeringsförslaget som redan hörda. Att en placering av vindkraftverket närmare klagandenas fastigheter skulle ändra deras redan framförda åsikter ansåg inte nämnden troligt. - Länsrätten avslog överklagandet i dom den 2 november 2005. Länsrätten fann att den underlåtna kommuniceringen inte var en brist i handläggningen av sådan art att nämndens beslut och det överklagade beslutet av länsstyrelsen borde upphävas på denna grund. - J.L., K.L., A.S. och G.S. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som den 14 juli 2006 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Nämnda personer överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och bevilja dem prövningstillstånd i kammarrätten. De anförde bl.a. följande. Miljö- och byggnadsnämnden har brustit i sin kommunikationsplikt då de inte blivit informerade om att vindkraftverkets placering flyttats ca 120 meter i riktning mot deras fastigheter. De anser inte, till skillnad mot länsrätten, att ca 120 meter eller mer än 20 procent av det totala avståndet är en marginell ändring. De anser att de hade kunnat påverka nämnden om de hade fått möjlighet att framföra sina synpunkter på den nya placeringen. - Myndighetsnämnden bestred bifall till överklagandet och anförde att den ändrade placeringen inte hade bedömts förändra de redan då inkomna negativa synpunkterna. - E.O. och O.O. yttrade sig inte. -Regeringsrätten (2009-02-11, Nordborg, Sandström, Knutsson, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Av utredningen i målet framgår att ansökningen om bygglov, efter det att grannarna hörts i enlighet med 8 kap. 22 § första stycket 2 plan- och bygglagen (1987:10), har ändrats på så sätt att vindkraftverket placerats väsentligt närmare klagandenas fastigheter. Denna ändring får, med beaktade av vad som i övrigt framkommit i målet, antas ha varit så betydelsefull för klagandenas inställning att miljö- och byggnadsnämnden borde ha berett dem tillfälle att yttra sig över de nya förutsättningarna för ansökningen. När så inte skett utgör denna brist i handläggningen hos nämnden ett sådant synnerligt skäl enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen som borde ha föranlett kammarrätten att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.L., K.L., A.S. och G.S. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av deras överklagande av Länsrätten i Skåne läns dom den 2 november 2005. (fd II 2008-12-10, Ritseson)