RÅ 2009 not 141

Felaktigt besked från kammarrätt ang. tiden för överklagande (bifall)

Not 141. Ansökan av V.L. om återställande av försutten tid i mål om färdtjänst. - Länstrafiken Örebro AB beslutade den 21 september 2007 att avslå V.L:s ansökan om tillstånd till färdtjänst. Som skäl för beslutet anfördes att VL:s funktionshinder inte bedömdes medföra väsentliga svårigheter för henne att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. V.L. överklagade beslutet hos Länsrätten i Örebro län som i dom den 31 oktober 2007 avslog överklagandet. V.L. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 20 mars 2008 inte meddelade prövningstillstånd. Genom beslut den 18 juni 2008 avvisade kammarrätten V.L:s överklagande hos Regeringsrätten med motiveringen att överklagandet hade kommit in för sent. - V.L. överklagade kammarrättens beslut den 18 juni 2008. -Regeringsrätten (2009-10-02, Nordborg, Knutsson, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande ska enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Till kammarrättens beslut den 20 mars 2008 att inte meddela prövningstillstånd var fogat en fullföljdshänvisning som bl.a. återger innebörden av denna bestämmelse. V.L. tog del av kammarrättens beslut den 11 april 2008 men hennes överklagande kom in till kammarrätten först den 10 juni 2008 och således för sent. Kammarrätten har vid sådant förhållande haft fog för sitt avvisningsbeslut. - Av anteckningar i kammarrättens dagbok framgår att en tjänsteman vid kammarrätten uppgett i kontakt med V.L. att tiden för att överklaga kammarrättens beslut löpte ut den 10 juni 2008. Mot den bakgrunden tar Regeringsrätten upp V.L:s överklagande även som en ansökan om återställande av försutten tid. - Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas (37 c § förvaltningsprocesslagen). - Genom vad som har framkommit i målet får V.L. anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga kammarrättens beslut. Den försuttna tiden ska därför återställas. - För att Regeringsrätten ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden att överklaga kammarrättens beslut den 20 mars 2008. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 20 mars 2008 står därmed fast. (fd II 2009-09-22, Lif)