RÅ 2009 not 143

Talan avvisad när uppgivet ombud inte gett in fullmakt

Not 143. Överklagande av K.R. i mål ang. laglighetsprövning. -Stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborgs kommun beslutade den 12 december 2008 att avslå K.R:s ansökan om hemvårdsbidrag. K.R. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg som i dom den 5 maj 2009 avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 24 juli 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - K.R. överklagade genom ombud kammarrättens beslut. Någon fullmakt i original för ombudet att företräda K.R. gavs inte in till Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2009-10-05, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ombud styrka sin behörighet genom fullmakt. - Regeringsrätten har genom beslut i protokoll den 3 september 2009 förelagt ombudet G.R. att senast inom två veckor från delfåendet av beslutet inkomma med en fullmakt i original. I beslutet anges att om detta inte sker inom angiven tid, det kan medföra att överklagandet kan komma att avvisas. - G.R. har inte följt föreläggandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-10-05, Törnqvist)