RÅ 2009 not 144

Överklagande av H.L. av ett beslut om avvisande av talan samt av ansökan om återställande av försutten tid

Not 144. Överklagande av H.L. av ett beslut om avvisande av talan samt av ansökan om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg beslutade den 2 februari 2007 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om arbetslöshetsförsäkring. H.L. delgavs kammarrättens beslut den 9 februari 2007. I en skrivelse som kom in till kammarrätten den 3 maj 2007 överklagade han kammarrättens beslut. Kammarrätten beslutade den 12 juni 2007 att avvisa hans överklagande eftersom det hade kommit in för sent. -H.L. överklagade avvisningsbeslutet och anförde bl.a. följande. På grund av svåra läs- och skrivsvårigheter har han missat viktig information såsom vilket datum som var sista dagen för överklagande. Han har inte förrän nu fått hjälp med att läsa beslutet. -Regeringsrätten (2009-10-06, Dexe, Brickman, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. H.L:s överklagande av kammarrättens beslut har kommit in för sent. Kammarrättens beslut att avvisa överklagandet var därför riktigt. - H.L:s skrivelse får anses innefatta också en ansökan om återställande av försutten tid. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att tiden för överklagande får återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det som H.L. har anfört utgör inte en giltig ursäkt i denna bestämmelses mening. Ansökan om återställande av försutten tid ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2009-09-08, Wenneberg)