RÅ 2009 not 148

Resning avvisades då föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad resningsansökan inte efterkommits / Ansökan om resning avvisades då föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad resningsansökan inte efterkommits

Not 148. Ansökan om resning av M.H.M. i mål om bygglov. - Regeringsrätten beslutade den 9 oktober 2002 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om bygglov (mål nr 4895-2002). - Kammarrätten i Stockholm avslog härefter i beslut den 26 augusti 2004 en ansökan om resning av M.H.M. Efter överklagande beslutade Regeringsrätten den 10 mars 2005 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5500-04). - M.H.M. hade därefter ansökt om resning i Regeringsrättens mål nr 5500-04. Ansökningen avslogs av Regeringsrätten genom beslut den 17 januari 2006 (mål nr 1617-05). Regeringsrätten hade därefter avslagit förnyade ansökningar om resning den 31 maj 2006 (mål nr 694-06) och den 14 mars 2008 (mål nr 3780-06) samt avvisat ytterligare en ansökning om resning den 20 augusti 2008 (mål nr 1979-08). I en icke undertecknad skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 19 september 2008 fick M.H.M. anses ansöka på nytt om resning i Regeringsrättens mål nr 5500-04. Eftersom M.H.M. inte kommit in med en egenhändigt undertecknad ansökningshandling hade Regeringsrätten enligt beslut den 30 januari 2009 förelagt honom att senast två veckor från delfåendet av beslutet till Regeringsrätten komma in med en egenhändig undertecknad resningsansökan. I beslutet angavs att om M.H.M. inte följde föreläggandet kunde ansökningen komma att avvisas. M.H.M., som den 25 juni 2009 delgivits beslutet, följde inte föreläggandet. -Regeringsrätten (2009-10-09, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att åtgärd, varigenom mål anhängiggörs, ska ske skriftligen och att ansöknings- eller besvärshandling från enskild ska vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. M.H.M. har trots föreläggande inte kommit in med en egenhändigt undertecknad resningsansökan. Resningsansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd 2009-10-07, Lindeberg) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 6496-08 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.