RÅ 2009 not 149

Kammarrätts beslut att återförvisa mål till länsrätt för ny prövning

Not 149. Överklagande av A.G.J. av ett beslut i kammarrätt att återförvisa ett mål till länsrätt för ny handläggning. - A.G.J. hade hos Länsrätten i Södermanlands län framfört missnöje med hur den kommunala musikskolan i Eskilstuna kommun bemött henne och hennes son. Länsrätten avvisade framställningen. Vid överklagande till kammarrätten hade A.G.J. framfört att hon ville att hennes talan skulle prövas enligt kommunallagen (1991:900). Kammarrätten hade med anledning härav upphävt länsrättens beslut och visat målet åter till länsrätten för ny handläggning (mål nr 5375-09). - A.G.J. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2009-10-09, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan föras mot beslut varigenom mål återförvisas till lägre instans endast om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. - Kammarrättens beslut att upphäva länsrättens avgörande och visa målet åter för ny handläggning innefattar inget avgörande av frågor som inverkar på målets utgång på sådant sätt att beslutet är överklagbart enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen. Alma Gabriella Jonssons överklagande ska därmed avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-10-07, Lindeberg)