RÅ 2009 not 153

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte överklagat länsrätts dom som inte ändrats av kammarrätten

Not 153. Överklagande av P.C. i mål ang. sjukpenning. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 23 mars 2009 dom i ett mål ang. sjukpenning rörande P.C. Domen överklagades av P.C. som yrkade att Regeringsrätten formellt skulle fastställa att han hade rätt till hel och inte halv sjukpenning fr.o.m. den 1 augusti 2007. Han anförde att Försäkringskassan i efterhand hade beviljat honom hel sjukpenning från den 1 augusti 2007.Regeringsrätten (2009-10-16, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får ett avgörande av kammarrätt överklagas av den som det angår, om avgörandet gått honom emot. Länsrättens dom överklagades inte av P.C. utan endast av Försäkringskassan. Kammarrätten avslog överklagandet. Kammarrättens dom kan därmed inte anses ha gått P.C. emot. Hans överklagande hos Regeringsrätten ska därför avvisas. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar P.C:s överklagande. (fd II 2009-10-15, Borgstedt)