RÅ 2009 not 158

Ansökan av A.M.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

Not 158. Ansökan av A.M.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göteborgs tingsrätt dömde den 7 juli 2009 A.M.H., medborgare i Irak, för olaga hot m.m. till fängelse i fyra månader samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit före den 1 januari 2014. - Polismyndigheten tog A.M.H. i förvar i samband med att han frigavs villkorligt den 4 september 2009. - A.M.H. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet och bevilja honom uppehållstillstånd. Han begärde vidare att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas i avvaktan på regeringens beslut. -Justitieministern (2009-09-21): Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. A.M.H. ska hållas kvar i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen, eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - A.M.H. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva förvarsbeslutet och förordna att han omedelbart skulle försättas på fri fot. Han anförde bl.a. att den brottslighet som lagts honom till last inte var av allvarligt slag och att det var tillräckligt att han ställdes under uppsikt och ålades anmälningsplikt hos polismyndighet eller Migrationsverket. - Regeringsrätten (2009-10-23, Nordborg, Almgren, Kindlund, Knutsson, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd II 2009-10-14, Noring)