RÅ 2009 not 161

Ansökan av A.H.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

Not 161. Ansökan av A.H.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göta hovrätt dömde den 25 juli 2008 A.H.H., medborgare i Afghanistan, för våldtäkt m.m. till fängelse i två år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit före den 19 maj 2013. - A.H.H. m.fl. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet. - Europadomstolen begärde den 24 juli 2009 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas tills vidare. - Statsrådet Tolgfors beslutade den 5 augusti 2009 att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet och att A.H.H. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar; A.H.H. togs i förvar den 11 augusti 2009. - Regeringsrätten förklarade i beslut den 19 augusti 2009 att förvarsbeslutet ska bestå. -Justitieministern (2009-10-09): A.H.H. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - Hos Regeringsrätten yrkade A.H.H. i första hand att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot och i andra hand att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. Han anförde bl.a. följande. Han avser för det fall att han släpps från förvarstagandet återvända till sin sambo och sina två barn. Då verkställighetsbeslutet har inhiberats i avvaktan på regeringens prövning av ingiven nådeansökan är något datum för utresa inte bestämt. Med hänsyn till utvecklingen i Afghanistan finns det en risk att avvisning skulle föregås av en långvarig väntan för det fall nåd inte beviljas. Han är beredd att regelbundet anmäla sig till polismyndigheten. - Regeringsrätten (2009-10-29, Heckscher, Eliason, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd I 2009-10-28, Wahlberg)