RÅ 2009 not 177

Det gjorts per e-post och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte följdes

Not 177. Överklagande av R.P. i mål ang. inkomsttaxering m.m. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 16 juni 2009 dom i mål nr 6386-08 rörande inkomsttaxering 2007 m.m. - R.P. överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2009-11-23, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska en ansöknings- eller besvärshandling från en enskild vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. Om ansöknings- eller besvärshandlingen inte uppfyller föreskrifterna i 3 § och bristen inte är av ringa betydelse för frågan om delgivning, ska rätten enligt 5 § samma lag förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans talan annars inte tas upp till prövning. - R.P:s överklagandeskrift har inkommit via e-post och är därmed inte undertecknad med egenhändig namnunderskrift. R.P. har förelagts att inkomma med en egenhändigt undertecknad överklagandeskrift i original, men har inte följt föreläggandet. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-11-23, Lundström)