RÅ 2009 not 4

Fråga om återkallelse tills vidare av körkort och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt / Fråga om återkallelse av körkort tills vidare och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt

Not 4. Överklagande av O.L. ang. återkallelse av körkort och körkortstillstånd tills vidare. - Genom beslut den 1 juli 2008 återkallade Länsstyrelsen i Västmanlands län O.L:s körkort och körkortstillstånd tills vidare med anledning av att han misstänktes ha gjort sig skyldig till grovt rattfylleri den 31 maj 2008. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till tjugofyra månader. Länsrätten i Västmanlands län ändrade inte länsstyrelsens beslut. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 4 november 2008 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 21 november 2008 yrkade O.L., som det fick uppfattas, att kammarrätten skulle meddela prövningstillstånd och att beslutet om återkallelse av hans körkort och körkortstillstånd tills vidare skulle upphävas. -Regeringsrätten (2009-01-26, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av handlingarna framgår att Länsstyrelsen i Västmanlands län den 25 september 2008 har fattat ett beslut om slutlig återkallelse av O.L:s körkort och körkortstillstånd. Frågan om återkallelse tills vidare av körkort och körkortstillstånd har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I, 2009-01-23, Runsten)